Listahan Ng Mga Bagay-bagay Isaalang-alang Upang Malaman Kung Handa Ka Nang Mag-retiro.

Sagutin ang mga sumusunod na anim na tanong upang malaman kung handa ka na!

1. Napagisipan mo na ba kung magkano ang kailangan mo upang patuloy kang mamuhay ng maginhawa kung retirado ka na?

Ito ba ay 75% ng kinikita mo ngayon? Ang halagang kailangan mo ay maaaring mas malaki o mas maliit kung isasaalang-alang ang iyong pangangailangang pang araw-araw. Itanim sa isip na 40% lamang ng halagang kailangan mo ang manggagaling sa “Social Security”.

2. Naisaalang-alang mo na ba kung gaano katagal mo nais maging isang retirado/retirada?

Maraming tao ang hindi nakakaalam na ang pagreretiro ay maaaring tumagal ng 20 or 30 taon. Napakahalaga sa pagpapaplano na isaalang-alang ang mahabang buhay. Kung mas mahaba ang buhay, mas malamang na ang pagtaas ng presyo ng mga bilihin ay makakaapekto sa halaga ng iyong mga naipon.

3. Napagisipan mo na ba kung magkano ang iyong babayaran para sa seguridad ng iyong kalusugan?

Ang halagang ito ay binabawas ng “Social Security” sa tseke na ipapadala sa iyo. Noong 2008 & 2009, ang halaga na binayaran bawat buwan para sa seguridad ng kalusugan ay $96.40, at ang halaga ng gamot ay humigit kumulang $25 bawat buwan.

4. Napagisipan mo na ba ang halaga ng seguridad ng iyong kalusugan maliban sa Medicare?

Nararapat isaalang-alang ang pagbili ng “Medigap” para mabayaran ang halagang hindi nasasakop ng Medicare.

5. Napagisipan mo na ba kung ano ang iyong gagawin sa iyong naipon kapag nag-retiro ka?

Kung nagipon ka sa pamamagitan ng plano 401(k), ikaw ang may panananagutan na mamahala sa iyong pera o kinakailangang mag-konsulta ka sa isang tao na mamamahala nito para sa iyo.

6. Alam mo ba kung ano ang magiging epekto ng buwis sa iyong naipong pera na nauukol sa iyong pag-reretiro?

Kung ang tinatanggap mong pera ay mula sa programa na “tax-deferred savings plan” gaya ng 401(k), kinakailangan kang magbayad ng buwis para sa pera na tatanggapin mo. Maaari ka ring magbayad ng buwis gawa ng mga benepisyo na nagmumula sa “Social Security”.

 

[back to top]

Related Resources

« Home

Subscribe to our Newsletter: